REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSYTEMU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW SPORTOWEZAPISY.PL

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin

2. Sportowezapisy.pl -system rejestracji zawodników www.sportowezapisy.pl służący w pośredniczeniu rejestracji zawodników na Wydarzenia Sportowe, którego właścicielem jest Usługodawca Alpaz Marta Sarosiek z siedziba w Bielsku-Białej ul. Zwierzyniecka 38/3 43-300 Bielsko-Biała

3. Organizator – podmiot trzeci ( firma, osoba prywatna, fundacja, stowarzyszenie) która korzysta z Systemu rejestracji zawodników www.sportowezapisy.pl w związku z organizowanym przez siebie Wydarzeniu Sportowym

4. Uczestnik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się na Wydarzenie Sportowe za pośrednictwem Serwisu organizowanym przez Organizatora

5. Wydarzenie sportowe- impreza o charakterze współzawodnictwa sportowego, organizowanego przez Organizatora

6. Regulamin Imprezy – regulamin określający szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w danym wydarzeniu sportowym organizowanym przez Organizatora, na które uczestnicy mogą dokonać rejestracji za pośrednictwem Systemu sportowezapisy.pl

7. Opłata startowa- opłata jest ustalana i pobierana wyłącznie przez Organizatora wydarzenia sportowego, opłatę startową uiszcza Uczestnik podczas rejestracji na wydarzenie sportowe wybranym Sposobem Płatności

8. Sposoby płatności- przelew tradycyjny lub płatność elektroniczna, która jest realizowana za pośrednictwem Blue Media S.A, z którą Organizator podpisał stosowną umowę współpracy

9. Cennik - – jest to kwota jaką Organizator uiści na rzecz Usługodawcy za korzystanie z serwisu sportowezapisy.pl

II. Rodzaje i zakres usług

1. Za pośrednictwem serwisu Organizator ma możliwość utworzenia własnego Wydarzenia Sportowego.

2. Uczestnik za pośrednictwem strony sportowezapisy,pl może dokonać rejestracji na wybrane Wydarzenie Sportowe

III. Zasady rejestracji na Wydarzenia Sportowe

1. Dokonując rejestracji na Wydarzenie Sportowe Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, podając wszystkie swoje dane, które są wymagane przez Organizatora.

2. W celu dokonania poprawnej rejestracji na Wydarzenie Sportowe niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Imprezy oraz uiszczenie Opłaty Startowej jeśli tak była ustalona przez Organizatora

3. Serwis sportowezapisy.pl nie pośredniczy w płatnościach za uczestnictwo w Wydarzeniach Sportowych organizowanych przez Organizatora. Wszystkie opłaty startowe przekazywane są bezpośrednio na konto Organizatora Wydarzenia Sportowego za pośrednictwem platformy płatniczej  Bluemedia lub przelewu tradycyjnego.

4.. Zawodnik rejestrujący się na Wydarzenie Sportowe wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym  (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora oraz Usługodawcy w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów oraz wyłonienia zwycięzców. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, nazwę teamu/ oraz uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz promocji zawodów.  Zgoda jest wyrażana przez zawodnika dobrowolnie i jest podstawą do przechowywania danych. Zawodnik w każdej chwili ma możliwość do wglądu swoich danych osobowych, jak również do ich modyfikacji oraz w każdej chwili może je usunąć.

IV. Zasady Organizacji Wydarzeń Sportowych

1. System rejestracji zawodników sportowezapisy.pl ma za zadanie usprawnić oraz ułatwić organizację imprez sportowych poprzez profesjonalny system rejestracji zawodników

2. Organizator, który za pośrednictwem Serwisu chce zorganizować Wydarzenie Sportowe musi dokonać rejestracji na stronie sportowezapisy.pl jako Organizator, podając niezbędne dane oraz zaakceptować Regulamin Serwisu

3. Organizator za korzystanie z Serwisu sportowezapisy.pl zostanie obciążony następującymi kosztami według cennika:

- opłata 0,5 zł brutto za każdego zarejestrowanego i opłaconego zawodnika uczestniczącego w organizowanym przez Organizatora wydarzeniu (dotyczy to tzw. biegów realnych)

- opłata 3 zł brutto za każdego zarejestrowanego i opłaconego zawodnika uczestniczącego w organizowanym przez Organizatora wydarzeniu (dotyczy to tzw. biegów wirtualnych)

- opłata 0 brutto za każdego zarejestrowanego i opłaconego zawodnika uczestniczącego w organizowanym przez Organizatora wydarzeniu ( stawka ta dotyczy sytuacjach nadzwyczajnych ustalanych przed wydarzeniem z Usługodawcą)

4. Rozliczenie będzie się odbywało w cyklu miesięcznym chyba że wydarzenie zakończy się wcześniej.

5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione przez Organizatorów

6. Serwis pełni rolę pomocniczą w organizacji Wydarzeń Sportowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za organizację wydarzeń przez Organizatorów

7. Usługodawca (administrator) Serwisu mając przesłanki mówiące o nieuczciwości Organizatora ma prawo cofnąć możliwość organizacji wydarzeń za pośrednictwem serwisu.

V. Przetwarzanie danych

- Administratorem danych osobowych jest Organizator danego Wydarzenia Sportowego. Organizator upoważnia firmę Alpaz Marta Sarosiek do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zawodników zarejestrowanych na wydarzenia.

- Administrator  powierza do przetwarzania Dane, w stosunku do których pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu RODO, a Organizator wydarzenia zobowiązuje się do ich przetwarzania w granicach określonych Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Administrator serwisu przetwarza dane Użytkownika serwisu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

- Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany lub usunięcia kontaktując  się z administratorem serwisu

- Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych zawodników przez Organizatora Wydarzenia

VI. Reklamacje

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@sportowezapisy.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

2. Reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczące organizacji i przebiegu Wydarzeń Sportowych należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora wydarzenia

VII. Postanowienie końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .

 

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się o zawodach pierwszy/a!
Zapisując się do newslletera będziesz na bieżąco informowany o wydarzeniach sportowcych. W każdej chwili możesz się wypisać.